RSC

Els nostres compromisos

El nostre projecte empresarial no és complet sense accions de compromís social.

Més enllà de la responsabilitat social corporativa (RSC), l’equip de professionals i socis de Km0 Energy ens comprometem a promoure una transició energètica justa que aporti oportunitats a tota la població. Ho fem de la manera següent:

Un cop l’any destinem un 3% del benefici net a entitats que promoguin accions relacionades amb l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones.

Objectius de Desenvolupament Sostenible

RSC
RSC

ODS número 7

Energia neta i assequible

  • Per al 2030, garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns.
  • Per al 2030, augmentar substancialment el percentatge d’energia renovable en el conjunt de fonts d’energia.
  • Per al 2030, duplicar la taxa mundial de millora de l’eficiència energètica.
  • Per al 2030, augmentar la cooperació internacional per facilitar l’accés a la investigació i a les tecnologies energètiques no contaminants, incloses les fonts d’energia renovables, l’eficiència energètica i les tecnologies de combustibles fòssils avançades i menys contaminants, i promoure la inversió en infraestructures energètiques i tecnologies d’energia no contaminant.
  • Per al 2030, ampliar la infraestructura i millorar la tecnologia per oferir serveis d’energia moderns i sostenibles per a tots els països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els petits estats insulars en desenvolupament i els països en desenvolupament sense litoral, d’acord amb els programes de suport respectius.